Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOTERAPUTYCZNYCH  https://ddainspiracje.pl oraz https://kursy.ddainspiracje.pl

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Specjalistą (Usługodawcą) a Klientem (Usługobiorcą), chyba że w odrębnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
2. Z usług Internetowej Poradni Psychoterapeutycznej  może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ II
USŁUGI
1. Usługi świadczone przez Specjalistę w ramach serwisu mają charakter odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient ma możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychoterapeutycznych wyszczególnionych w zakładce Umów wizytę.
3. Usługi psychoterapeutyczne  wykonywane są każdorazowo przez psychoterapeutę i specjalistę terapii uzależnień , zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
4. Konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii trwają 50 minut, odbywają się w zarezerwowanym i opłaconym przez Klienta czasie i nie będą skracane, ani wydłużane.
5. Informacje o planowanych przerwach w udzielaniu usług będą umieszczone w dziale kontakt.
6. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy.  Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako :
– udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2011 r. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152)
– wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
– wskazań dotyczących sposobu używania produktów leczniczych
– braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
– stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii

§ III
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH
1. Świadczenie usług psychoterapeutycznych przez Specjalistę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji:
– konsultacja psychoterapeutyczna  przez Skype
2. Wybór formy świadczenia usług psychoterapeutycznych należy do Klienta.
3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychoterapeutycznych  potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej formy komunikacji.

§ IV
ZAWARCIE UMOWY
1. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług psychoterapeutycznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: https://terapia-dda.pl
b) kliknięcie zakładki „Umów wizytę”
c) uzgodnienie  terminu, formy porady oraz godziny kontaktu
d) klilknięcie przycisku „Dokonaj zakupu” oraz „Realizuj zamówienie”
e) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta – podanie wymaganych w formularzu niezbędnych danych, które obejmują imię oraz adres e-mail
f) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i zaakceptowanie go
g) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy.
2. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi psychoterapeutyczne  zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz oraz dokonania poprawnie umówienia wizyty ( rezerwacji ).
3. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychoterapeutyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychoterapeutycznego  zgody na świadczenie tych usług.
4. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu www.terapia-dda.pl z chwilą wybrania i opłacenia usługi.
5. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
6. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta  terminie lub zwraca opłatę za wizytę, bądź jeśli Klient sobie tego życzy , opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty.

§ V
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA
1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym.
2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź poprzez płatność PayPal.
4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależniona jest od sposobu świadczenia usługi i została podana w Cenniku usług psychoterapeutycznych umieszczonym w serwisie.
5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę.
6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie pojawienia się na rachunku bankowym Usługodawcy.
8. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.
9. W przypadku psychoterapii długoterminowej Usługodawca gwarantuje stałą cenę przez 1 rok

§ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca:
a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługę zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu
b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane z Klientem
c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej
d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia
f)  Psychoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia konsultacji psychiatrycznej. Psychoterapeuta może odmówić udzielenia porady psychoterapeutycznej, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca dla zgłaszanego problemu.
g) Serwis nie świadczy usług Interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjom zagrażających ich życiu lub zdrowiu ( myśli samobójcze, okaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub zadzwonić pod nr ratunkowy 112.
h) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana
i) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych
j) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa
k) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
2. Klient:
a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu
b) może złożyć reklamację lub ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
c) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy
d) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania wcześniejszej zgody Usługodawcy
e) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych
f) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem dokonania rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ VII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§ VIII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.

§ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
2. Klient, który zamierza skorzystać z usług serwisu www.terapia-dda.pl oświadcza, że :
– zapoznał się z niniejszym Regulaminem
– w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie jej na stronie serwisu www.terapia-dda.pl
3. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
4. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.
5.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Regulamin sprzedaży produktów elektronicznych https://kursy.ddainspiracje.pl/

Data publikacji: 25.07.2018

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem  strony https://kursy.ddainspiracje.pl/ realizuje  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Joanna Dudniczenko “Inspiracje” z siedzibą w Rudzie Śląskiej  (41-707), ul.Gajowa 47b/1 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6761211363

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail dda-inspiracje-rozwoj@wp.pl

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna

2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu

3) Operator Płatności – Przelewy 24 lub PayPal,

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Strona – Strona dostępna pod adresem https://kursy.ddainspiracje.pl/

6) Sprzedawca – Joanna Dudniczenko , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Dudniczenko “Inspiracje” z siedzibą w Ruda Śląska , 41-707 ul. Gajowa 47b/1  posługująca się numerem NIP6761211363

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.
 4. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane w na Stronie są cenami brutto.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 • 3

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać  produkt lub produkty ,

2) kliknąć w przycisk DOŁĄCZ DO KURSU – ZAKUP TUTAJ”,

3) wypełnić formularz zamówienia,

4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na Stronę .
 • 4

Dostawa produktu elektronicznego

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
 3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
 4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 • 5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://bit.ly/2krp7ut jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 6

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://bit.ly/2kToUnC, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca – Joanna Dudniczenko “Inspiracje”
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z 25 maja 2018.

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 1. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 • 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Copyright © 2018 - 2021 kursy.ddainspiracje.pl